top of page

Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί Όροι

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Techspotcy (εφεξής καλούμενη «Techspotcy» ή/και «η Εταιρεία» ή/και «Εμείς» ή/και «Εμείς») επεξεργάζεται δεδομένα, είτε για άτομα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με άτομα που είναι πελάτες της Εταιρείας, μεσάζοντες ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρά η Techspotcy, ή οποιοδήποτε άτομο που συνδέεται με αυτά τα μέρη) (εφεξής «Φοιτητές» ή «Εσείς» κατά τη διάρκεια της δέσμευσης με την Εταιρεία μας ως πελάτη ή/και Όταν τα δεδομένα που διατηρούνται αφορούν άτομα, το παρόν έγγραφο καθορίζει επίσης τα δικαιώματα αυτών των ατόμων σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα.  

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («GDPR»).  

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να απευθύνονται στο email μας στη διεύθυνση info@techspotcy.com

Ποιοι είμαστε

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην διεύθυνση Άγιοι Ανάργυροι 32- Shop1 6057, Λάρνακα Κύπρος

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς όταν πρόκειται για ζητήματα απορρήτου. Διασφαλίζουμε ότι παρέχεται στους υπαλλήλους μας η κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα έγκαιρα και σύμφωνα με τους νόμους. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε εφαρμόζουν τα ίδια υψηλά πρότυπα όσον αφορά την προστασία δεδομένων και το απόρρητο όπως εμείς.

Τι δεδομένα διατηρούμε;

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας. Οι κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν:  

 • Πλήρες όνομα

 • Ημερομηνια γεννησης

 • Αριθμός ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου

 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας στην Κύπρο (εάν υπάρχει), του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email

 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορείτε να μας δώσετε

Σημαντική ειδοποίηση για τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν "Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας" (τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα υγείας, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου ή δεδομένα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο ενός ατόμου ή την υποτιθέμενη εγκληματική δραστηριότητα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν ρητή συγκατάθεση (όπου τα Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας έχουν παρασχεθεί σε εμάς από το υποκείμενο των δεδομένων για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς) ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση .

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετίζονται με μία ή περισσότερες δραστηριότητες επεξεργασίας και ότι δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε περισσότερα ή λιγότερα δεδομένα από αυτά που εύλογα απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού κάθε δραστηριότητας επεξεργασίας. Επιπλέον, για κάθε σκοπό επεξεργασίας, υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία νόμιμη βάση για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με κάθε μέσο. 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και γενικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται

 • Επιδίωξη έννομου συμφέροντος

Δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα εκτός από αυτά που αναφέρονται ειδικά παραπάνω χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν Μας το ζητήσετε. 

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πηγές και Αποδέκτες Δεδομένων

Οι πηγές δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πελάτες, μεσάζοντες, υποκείμενα δεδομένων άμεσα, συνδεδεμένα, τρίτα μέρη που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων (για παράδειγμα, ο εργοδότης τους ή άλλος πάροχος υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στο υποκείμενο των δεδομένων) ή υλικό ανοιχτού κώδικα.
Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από εκείνους που έχουν ανάγκη πρόσβασης για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Τα αιτήματα για περιορισμό πρόσβασης με οποιονδήποτε συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να υποβάλλονται στο info@techspotcy email και θα εξετάζονται και, όπου είναι δυνατόν, σε σχέση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, θα δημοπρατούνται.
Ακολουθεί μια λίστα με πιθανούς αποδέκτες δεδομένων (σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπαλλήλων, διευθυντών και αξιωματικών):

 • Διαφορετικά τμήματα εντός της Εταιρείας με σκοπό τη διαχείριση εγγραφών και αποδοχών, τη διαχείριση τυχόν αξιώσεων και τη δημιουργία προφίλ πελατών.

 • Υπάλληλοι της Εταιρείας που είναι εξοικειωμένοι με τον GDPR και έχουν υπογράψει Συμφωνία Εμπιστευτικότητας μαζί μας.

 • Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία για τη φιλοξενία εκδηλώσεων ή άλλες πρωτοβουλίες μάρκετινγκ.

 • Ρυθμιστικές αρχές ή άλλα κυβερνητικά ή εποπτικά όργανα με νόμιμο δικαίωμα στο υλικό ή έννομο συμφέρον σε οποιοδήποτε υλικό.

 • Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία για την παροχή πληροφοριακών συστημάτων και πυλών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και υποστήριξης πληροφορικής·

Εκτός εάν δηλώνεται ρητά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή με την προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ένα άτομο δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο μέρος εκτός από τα προαναφερόμενα μέρη.
Όταν η Εταιρεία συνάπτει δέσμευση με τρίτο μέρος, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτό το τρίτο μέρος, θα επιδιώξουμε να συνάψουμε συμφωνία με αυτό το τρίτο μέρος που θα καθορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις κάθε μέρους και θα επιδιώξει να εύλογα πεπεισμένος ότι το τρίτο μέρος έχει λάβει μέτρα ίσα με αυτά της Εταιρείας για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία χρήση, πρόσβαση, αποκάλυψη, ζημιά, απώλεια ή καταστροφή.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου τα δεδομένα που μεταφέρονται θα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που θα προστατεύονται βάσει του ισχύοντος κανονισμού για την προστασία δεδομένων, θα διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις σχετικές απαιτήσεις αυτού του κανονισμού για την προστασία δεδομένων πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας μεταφοράς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τη μεταφορά των δεδομένων όπου είμαστε ικανοποιημένοι ότι:·
     η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νόμους περί προστασίας δεδομένων παρόμοιους με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Ο παραλήπτης έχει συμφωνήσει μέσω της σύμβασης να προστατεύει τις πληροφορίες στα ίδια πρότυπα Προστασίας Δεδομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση των σχετικών υποκειμένων των δεδομένων για τη διαβίβαση·
Εάν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μεταφορά θα γίνει σε οργανισμούς που αποτελούν μέρος της Ασπίδας Απορρήτου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων

Διατήρηση δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παρέχονται σε εμάς διατηρούνται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα καταστραφούν και ένα Πιστοποιητικό Καταστροφής θα διατηρηθεί στα αρχεία μας, εκτός εάν η καταστροφή απαγορεύεται για νομικούς, ρυθμιστικούς ή τεχνικούς λόγους.
Τυχόν αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συνέχιση της επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων και αιτήματα για καταστροφή δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλονται στο info@techspotcy.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διατήρησης και καταστροφής του Ινστιτούτου, ζητήστε την Πολιτική διατήρησης δεδομένων του Ινστιτούτου στο info@techspotcy.com

Τα υποκείμενα των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία με ισοδύναμη νομοθεσία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης για επεξεργασία που έχει δοθεί στο παρελθόν· δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ή για διόρθωση, ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή για περιορισμό ή παροχή πρόσβασης σε δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο ή για αντίρρηση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη επεξεργασία ή για υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή ή το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων).
Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέγει να μην παράσχει προσωπικά δεδομένα, ή όπου οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ασκείται για τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες ή ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν.
Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε σε εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email info@techspotcy.com  , ή καλώντας μας στο +357 96869057
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου. Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε το παράπονό σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να επιλύσουμε το ζήτημα.
Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν γίνει κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οδό Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, ηλεκτρονική διεύθυνση Commissioner@dataprotection.gov.cy

Χρήση προσωπικών δεδομένων σε νομικές διαδικασίες

Εάν καταστεί απαραίτητο ότι η Εταιρεία πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον σας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάκτησης από εσάς τυχόν χρημάτων που μας οφείλετε, συμφωνείτε ρητά ότι μπορείτε να βασιστείτε στα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την ταυτοποίηση και την αναγνώριση και λήψη νομικών μέτρων εναντίον Σας.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί υπό ανασκόπηση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνη με τυχόν αλλαγές στους νόμους που σχετίζονται με το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.  Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 01 Μαΐου 2021.

Μεταφορές των Πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός Κύπρου. Αυτή η μεταφορά πληροφοριών μπορεί να απαιτείται για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας ή την παροχή άλλων υπηρεσιών υποστήριξης. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες ασφαλείας μας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εάν θέλετε να επαληθεύσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία που έχετε υποβάλει στο Techspotcy, μπορείτε να το κάνετε μεταβαίνοντας στην ενότητα πληροφοριών του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω σε αυτήν τη σελίδα. Ζητάμε αποδεικτικό ταυτότητας (διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή) πριν αποκαλύψουμε πληροφορίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς θα είστε υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που θα λάβουμε ως απάντηση σε αίτημα από κάποιον που χρησιμοποιεί το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μνήμης κωδικού πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης, καθώς αυτό θα επιτρέψει σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το τερματικό σας να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ιστότοποι τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σημειώστε ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

bottom of page